PEJABAT WAKIL

Pejabat Wakil

HISTORI PEJABAT WAKIL KETUA

PADA PENGADILAN AGAMA MANNA

HISTORI JABATAN WAKIL KETUA
NO
NAMA PEJABAT
NAMA JABATAN
PRIODE JABATAN
1 Ahmad Bisri,SH.,M.H. Wakil Ketua 2016-2017
2 Rusdi,S.Ag.,M.H. Wakil Ketua 2017-2018
3 Rogaiyah,S.Ag. Wakil Ketua 2018-Mei 2019
4 Rohmat,S.Ag.,M.H. Wakil Ketua Juni 2019-Juli 2020
5 Mohamad Sholahuddin,S.H.I.,M.H. Wakil Ketua  Agustus 2020-Sekarang
6
7
8
9
10
11
12
13